logo

Annual Report 2015

ru

Internal Control

The Internal Audit and Control Department has functioned since July 01, 2015 (previously, Internal Audit and Control Office).

Employees of the Internal Audit and Control Department:

  • Elena Batanina (Head of the Internal Audit and Control Department)
  • Gennady Grishin
  • Lyubov Brushnevskaya
  • Elena Glodya
  • Anastasia Efremova
  • Maxim Kozlov
  • Ekaterina Chirkova.